Stadgar

Stadgar för Sportfiskeklubben Pliggen (Sfk Pliggen)

§ 1 Ändamål och syfte

Sportfiskeklubben Pliggen (Sfk Pliggen) består av fiskeintresserade personer med anknytning till Ekerö kommun. Klubben är ansluten till riksorganisationen Sportfiskarna och dess Stockholmsdistrikt.
Sportfiskeklubben Pliggen har till syfte:
a t t bidra till fritidsfiskets utveckling som sport- och rekreationsform
a t t främja fiskevård, ett rationell utnyttjande av fiskevatten samt värna miljön
a t t stimulera ett fiske och naturintresse hos ungdomar för ett ökat utbyte av fritiden
a t t bekämpa olovligt fiske samt andra oarter på fritidsfiskets område
a t t befrämja en god samverkan mellan klubbar/föreningar och olika kategorier av fiskare för en god trivsel vid fiskevattnen.

§ 2 Medlemskap

Rätt till medlemskap i Sfk Pliggen äger varje fiskeintresserad person med anknytning till Ekerö kommun, som ansöker om inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.

§ 3 Förvaltning

Sfk Pliggens angelägenheter handhas av, en av årsmötet, vald styrelse bestående av ordförande, kassör och sekreterare samt två ledamöter jämte två suppleanter, vilka samtliga utses för en tid av två år på så sätt att halva antalet väljs vartannat år.
Styrelsen beslutar med majoritetsbeslut (enkel röstövervikt). Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom i valärenden, där lottdragning får avgöra.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska protokoll föras.
Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig eller i förening.

§ 4 Revision

För granskning av Sfk Pliggens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer jämte två suppleanter med en mandattid på ett år. Klubbens räkenskaper gäller för kalenderår.

§ 5 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1.   Mötets öppnande
2.   Fastställande av dagordning
3.   Mötets behöriga utlysande
4.   Val av mötesfunktionärer
5.   Röstlängd upprättas och fastställs
6.   Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året
7.   Revisorernas berättelse
8.   Ansvarsfrihet för styrelsen
9.   Styrelsens rapporter och förslag
10. Motioner och förslag från medlemmarna
11. Budget och avgifter
12. Valärenden
13. Övriga frågor (ej av beslutskaraktär)
14. Mötets avslutande

Kallelse till årsmöte ska utsändas, via brev eller elektroniskt, senast 2 veckor före årsmötesdagen.
Styrelsen kan när den finner det lämpligt utlysa extra årsmöte eller kalla till medlemsmöte.
Medlem kan genom motion väcka förslag angående klubbens verksamhet. Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av varje medlem och ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 6 Uteslutning av medlem

Medlem som åsidosätter Sfk Pliggens ändamål och syfte eller uppträder så att klubben riskerar att skadas kan av styrelsen uteslutas. Frågan om uteslutande förutsätter att berörd medlem givits tillfälle att yttra sig i ärendet.

§ 7 Stadgeändring

Ändring av Sfk Pliggens stadgar kan ske genom beslut (med minst 2/3 majoritet) vid två på varandra följande klubbmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan mötena ska minst en månad förflyta.

§ 8 Klubbens upplösning

Sfk Pliggen kan endast upplösas genom beslut (med minst 2/3 majoritet) vid två på varandra följande klubbmöten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Upplöses Sfk Pliggen ska dess tillgångar övergå till fiskefrämjande åtgärder varom medlemmarna beslutar. Arkivmaterial överlämnas till arkiv enligt styrelsens beslut.
.....................

Stadgarna fastställda vid årsmötet 15 mars 2009 samt uppdaterade vid årsmötet 11 mars 2012.